Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Κάθε κατοχή έχει και τους δοσίλογους της…

Το διάγγελμα ενός αλλού «Πρωθυπουργού»…

Δεν είναι σημερινή εφεύρεση η «σωτηρία» με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Έρχεται από παλαιά και την επικαλούνται όλοι όσοι συνεργάζονται με τις «δυνάμεις του σκότους» για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους.

Πάντα η «σωτηρία» προϋποθέτει σκληρές μέχρι στράγγισις αίματος αποφάσεις των εθνοσωτήρων για το «καλό» του λαού που δεν μπορεί να γνωρίζει και δεν ξέρει.

Έτσι στο όνομα ενός λαού που έχει χάσει την ικανότητα να σκέπτεται και να κρίνει έρχεται ο «σωτήρας» που βάζοντας το προσωπικό του συμφέρον στην υπηρεσία των αφεντικών επιβάλει με κάθε τρόπο την «σωτηρία» της πατρίδος και την εκτέλεση των πολιτών.

Διαβάστε με προσοχή ένα άλλο διάταγμα ενός αλλού πρωθυπουργού μερικές δεκαετίες πριν, διαβάστε τι έλεγε , και εκείνος προσπαθούσε να «σώσει» και μάλιστα έλεγε «ότι η τύχη είναι στα χεριά μας». Τρομακτική ομοιότητα είναι αλήθεια με  τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα.«Ελληνες,
»Αι δυνάμεις του Αξονος απεφάσισαν την διά συντόνου και μεγάλης ολκής στρατιωτικής δράσεως εκκαθάρισιν της χώρας μας από τας λυμαινομένας αυτήν συμμορίας, αι οποίαι καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται είτε από υπούλους και εχθρικάς ξένας προπαγάνδας, είτε από επικινδύνους υπονομευτάς του διέποντος ημάς κοινωνικού καθεστώτος, είτε από κοινούς κακοποιούς, είτε ακόμη από άφρονάς τινας ανευθύνους παράγοντας παρασυρθέντας και εμπνεομένους από εκείνους οι οποίοι, εν ευμαρεία και ασφαλεία ζώντες, αδιαφορούν διά τον όλεθρον που επαπειλεί ανά παν λεπτόν τους ελληνικούς πληθυσμούς και συνεπώς αυτήν ταύτην την ελληνικήν φυλήν.
»Παν ό,τι απέμεινεν εκ του πλούτου της Ελλάδος μετά ένα αδικαιολόγητον πόλεμον, καταστρέφεται ανοικτιρμόνως. Δημόσια γραφεία, δικαστήρια, ταμεία, εφορείαι, σταθμοί Χωροφυλακής μεθ' όλων των αρχείων των, εγκληματικώς πυρπολούνται.
»Δεκάδες εκατομμυρίων του Δημοσίου, των Τραπεζών, των ιδιωτών ληστεύονται υπό ενόπλων συμμοριών. Τρόφιμα στελλόμενα κατόπιν ατρήτων κόπων και θυσιών, εις την ύπαιθρον προς τροφοδοσίαν του πεινόντος ελληνικού λαού δημεύονται και διαρπάζονται.
»Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες ιδία της Χωροφυλακής, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων αγρίως δολοφονούνται.
»Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, Σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι, σιδηροδρομικόν υλικόν, γέφυραι και ολόκληρα ακόμη οδικά δίκτυα, ανατινάσσονται εις τον αέρα.
»Ουδεμία καλλιέργεια της γης δύναται να γίνη, των γεωργών δικαίως διατελούντων εν απογνώσει συνεπεία της αναρχίας.
»Φιλήσυχοι αγρόται, μη εξαιρουμένων των γυναικών και των παίδων, απανθρώπως κρεουργούνται. Τέλος ολόκληρα χωρία, χθες ακόμη εν γαλήνη διαβιούντα, μεταβάλλονται προς χάριν των ενόπλων αυτών εις τέφραν και ερείπια, οι δε κάτοικοί των φεύγουν έξαλλοι εκ τρόμου προς τα όρη, όπου ευρίσκουν τρομερόν εκ κακουχιών και πείνης θάνατον. Ιδού το έργον της Ε.Α.Μ. και των συγγενών της οργανώσεων.
»Εχων πλήρη αντίληψιν των τρομακτικών κινδύνων εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι αγροτικοί πληθυσμοί μας μετά τη δημιουργηθείσαν τοιαύτην κατάστασιν και την απόφασιν των στρατευμάτων κατοχής να θέσουν δι' αμέσου ενεργείας οριστικόν τέρμα εις αυτήν, εθεώρησα επιβεβλημένον εις εμέ καθήκον να προέλθω εις συνεννοήσεις μετά των Αρχών των Δυνάμεων του Αξονος, όπως αι συνέπειαι της εκκαθαριστικής δράσεως μη πλήξουν τους τόσον ήδη δοκιμαζόμενους φιλήσυχους, αλλά δυστυχείς κατοίκους της υπαίθρου.
»Αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι δεινόν διεξάγουν πόλεμον, δεν εδίστασαν νέον να δώσουν δείγμα της προς τον νομιμόφρονα και φιλήσυχον ελληνικόν λαόν συμπαθείας των και να παράσχουν μεγαλοφρόνως αμνηστείαν, εις εκείνους οι οποίοι εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον, ήτοι μέχρι της 24ης ώρας της 20ής Μαΐου 1943, θέλουν υπακούσει εις την πρόσκλησιν των στρατευμάτων κατοχής.
»Καλώ συνεπώς τον λαόν της υπαίθρου να συμμορφωθή προς τους εις τας προκηρύξεις των Αρχηγών των στρατευμάτων Κατοχής τιθεμένους όρους και υπευθύνως δηλώ ότι εφ' όσον θέλουν γίνει σεβαστοί οι όροι ούτοι, ουδένα απολύτως κίνδυνον θα διατρέξη.
»Οι ένοπλοι, οι οποίοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θα προσέλθουν και θα παραδώσουν τα όπλα των, θα τύχουν ανεπιφυλάκτως αμνηστείας.
»Οι κάτοικοι των πόλεων, των κωμών και των χωρίων της υπαίθρου, οι οποίοι θα επανέλθουν εις τας εστίας των, εκείνοι οι οποίοι δε θα εγκαταλείψουν αυτάς κατανοούντες ότι τα Στρατεύματα Κατοχής εκτελούν απολύτως έργον προστασίας αυτών έναντι των εγκληματικώς, κατ' αυτών κυρίως δρώντων ενόπλων, ουδέν έχουν να πάθουν.
»Υπόσχομαι ακόμη ότι, εάν τηρηθούν πιστώς οι όροι τους οποίους θέτουν αι δυνάμεις του Αξονος, θα δυνηθώμεν τη βοηθεία αυτών να επισιτίσωμεν τους πεινώντας αγροτικούς πληθυσμούς και να παράσχωμεν πάσαν περίθαλψιν εις τους αστέγους και τους πάσχοντας εξ αυτών και ότι οι αγρόται τη προστασία των Στρατευμάτων Κατοχής θα δυνηθούν εν ασφαλεία να συνεχίσουν την διακοπείσαν ήδη καλλιέργειαν των αγρών των και να επανέλθουν εις τα ειρηνικά των έργα εν γένει.
»Ελληνες,
»Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.
»Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.
»Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ' όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ' όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι' ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.
»Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.
»Ελληνες,
»Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.
»Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.
»Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.
»ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ».

Όπως διαβάζετε και παραπάνω από το διάγγελμα του δοσίλογου πρωθυπουργού και εκείνος τον πατριωτισμό του επικαλείτο και την τίμια ελληνική συνείδηση και την αγάπη του στην πατρίδα, γι΄αυτό άλλωστε και συνεργάστηκε με τους κατακτητές, γιατί η «πατρίδα» είναι πάντα το πρόσχημα για κάθε προδοσία.    

 Τότε ήταν τα Τάγματα Ασφαλείας που «προστάτευαν» το λαο και έκαναν «αναγκαία» την παρουσία τους για την προστασία πάντα του λαού της υπαίθρου και όχι μόνο , και την πάταξη της τρομοκρατίας. Ηταν βλέπετε οι «εγγυητές» τα τάγματα ασφαλείας της «ομαλής» καταδυνάστευσης και κατοχής του λαού και της χώρας, χωρίς την απειλή των  «τρομοκρατικών» επιθέσεων .
Σήμερα εξελιχθήκαμε , είμαστε πια  «πολιτισμένοι», έχουμε τα ΜΑΤ , πάντα τα είχαμε άλλωστε, να μας προστατεύουν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων, των τελών και των χαρατσιών που επιβάλουν δια την «σωτηρία» της χώρας βεβαίως.


Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Φως στο σκοτάδι…


Ο εκφοβισμός πετυχαίνεται μόνο με την ασυνήθιστη σκληρότητα.

Οργανωμένα και συντεταγμένα μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε τετελεσμένα για να μας επιβάλουν αυτά που εκείνοι έχουν αποφασίσει.
Το  κλίμα πανικού και τρόμου, η απόλυτη αίσθηση της καταρρεύσεως πρέπει να γίνει σαφής  σε όλους και με κάθε μέσο. Μόνο τότε μπορούν να επιβάλουν εκείνα που θέλουν χωρίς να υπάρχει αντίδραση. Μόνο σε φοβισμένους και πανικόβλητους μπορούν να επιβληθούν.

 
Η κυβέρνηση αυτή όπως και όλες οι προηγούμενες δεν ενεργούν με γνώμονα το καλό της χώρας και των πολιτών της, μέτρο όλων των ενεργειών τους είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων που αντιπροσωπεύουν.
Εύκολα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η «κυβέρνηση» που αποφασίζει .  Η  αόρατος αρχή είναι αυτή που κυβερνά,  κάνει αυτό που θέλει υπαγορεύοντας στην κάθε κυβέρνηση νόμους και διατάγματα , πολιτικές  και αποφάσεις. Ανδρείκελα είναι οι πολιτικοί , άτολμα και άβουλα όντα,  αλλά πάντα πιστά στο αφέντη τους, που σίγουρα δεν είναι ο λαός.
 Γι΄αυτό μην έχετε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά θα γίνει , μιας και οι πολίτες της χώρας είναι συνεργοί και συμμέτοχοι κατά μεγάλο ποσοστό στην διάλυση της χώρας, έχουν εκχωρήσει προ πολλού έναντι πινακίου διορισμού τα δικαιώματα τους τους επι της χώρας.
Για να υπάρξει δημοκρατία χρειάζεται και ένας λαός που να μπορεί να κρίνει, να ελέγχει,  και να αποφασίζει με γνώμονα και κριτήριο το κοινό καλό. Αν κριτήριο στην απόφαση μου είναι το στενό ατομικό μου συμφέρον , οι κοιλιά μου, τότε έχουμε ζούγκλα που τα λιοντάρια κυνηγούν και σκοτώνουν τις γαζέλες και τα απομεινάρια τους τα γλείφουν οι ύαινες…

 Στο χέρι μας είναι να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε σ΄αυτά που μας οδηγούν στον αφανισμό , στην εξόντωση, και στην σκλαβιά.
Όταν νιώθεις ελεύθερος κάνεις δεν μπορεί να σε υποδουλώσει. Οι ελεύθεροι πολίτες μπορούν να ανατρέψουν κάθε τυραννία.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Το βαθύτερο νόημα της «κρίσης» είναι η κλοπή.

Μήνες τώρα γινόμαστε μάρτυρες ενός κατευθυνόμενου και στοχευμενου μηχανισμού προπαγάνδας που σκοπό έχει να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην σχέση κράτους πολίτη.
Εστιάζουν όλα τα πληρωμένα παπαγαλάκια στην απαίτηση του κράτους να εισπράττει ότι ληστρικό επιβάλει σε φόρους, και παραλείπουν να πουν και να αναφέρουν τι δίνει το κράτους στους πολίτες γι΄αυτους τους φόρους που ο πολίτης πληρώνει.
Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι ο πολίτης πρέπει να πληρώνει όχι για να απολαμβάνει υπηρεσιών, αλλά για να συντηρεί το «κράτος» και την ελιτ που το «περιβάλει»,   πληρώνοντας ουσιαστικά ως ανταπόδοση για την ύπαρξη του.
Όπως καταλαβαίνετε έχουμε περάσει προ πολλού αυτή τη γραμμή, οι φόροι δεν δίνονται για καμία υπηρεσία, άσχετα αν υπάρχει ακόμη η πρόφαση της υγείας,  της παιδείας κτλ, οι φόροι δίνονται γιατί το κράτος τους θέλει.
Το πολιτικό κατεστημένο και οι συνεργάτες του θέτουν ψευτοδιλήμματα και αναφέρονται σε «καταστροφές», ζητώντας από τους πολίτες να ξεχάσουν την ρεμούλα, το πλιάτσικο, την ληστεία, την αφαίμαξη, και να επικεντρωθούν στο τώρα, άσχετα αν το τώρα είναι συνέχεια και αποτέλεσμα του πριν.
Όλα γίνονται με τάξη, δεν θίγεται στο ελάχιστο η εξουσία του καθεστώτος, κάνεις δεν έχει στόχο την κατάρρευση του καθεστώτος που ξεπουλάει τις ζωές μας.
Ένα σύστημα που έκανε ευαγγέλιο και τρόπο ζωής την κλεψιά, την απατεωνιά, την μίζα. Και έρχονται σήμερα αυτοί, οι συνεχιστές και οι εκφραστές αυτών των ιδεών και ζητάνε από τον πολίτη να πεθάνει. Ζητάνε να ζει με νερό  και αέρα και να πληρώνει για να αναπνέει. Και αυτό το λένε και το βαφτίζουν «αναγκαίο».
Αν ζητήσει όμως κανείς έστω και ένα ευρω από τα χρήματα τους, από τα κέρδη των ιδιωτικών τραπεζών, από τα νομίμως κλεμμένα του ελληνικού λαού, τότε θα εξεγερθούν και θα μιλάνε για τα δίκαια , για τα ιερά και τα όσια των δανειστών , και για την «νομιμότητα».
Όσο υπάρχεις ,το «κράτος», αυτή η παρέα των απατεώνων που τυλίγεται με το μανδύα του δημοσίου συμφέροντος για να σου τα παίρνει, τόσο εσύ θα πρέπει να τους τ΄ ακουμπάς.

Μην ζητάς δικαιοσύνη από το κράτος, μην ζητάς ανταποδοτικότητα, μην ζητάς παροχές για αυτά που πλήρωσες και πληρώνεις, το κράτος δεν γνωρίζει τίποτε άλλο παρά την στυγνή εκμετάλλευση του κάθε υπηκόου.
Η κάθε εκφοβιστική ενέργεια, πάντα με την έλευση της «τρόικας», γίνετε με μόνο σκοπό να σπείρει την ανασφάλεια και τον φόβο στους πολίτες για να αποδεχτούν και άλλους φόρους και άλλες «θυσίες».
Δεν υπάρχει κανένα κράτος και καμία πατρίδα, υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός που σε ξεζουμίζει και σε κλέβει. Η «πατρίδα» είναι το άλλοθι που χρειάζονται για να νομιμοποιείται η κλοπή.
Ένας μηχανισμός αφαίμαξης που έστησαν στο όνομα της «παρτίδας», σου επιβάλει  αν θες να αναπνέεις, να δίνεις και να πληρώνεις, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σταματημός , η «πατρίδα» έχει ανάγκη.
Η ενοχοποίηση των πολιτών είναι η προπαγανδιστική γραμμή της νεοταξικης κυβέρνησης  που για μήνες τώρα προσπαθεί να επιβάλει και να περάσει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τις εξαγγελίες της.
Αποτελεί θεμέλιο λίθο της πολιτικής της γιατί μόνο με την ενοχοποίηση των πολιτών μπορεί να επιβληθεί ως μέτρο η τιμωρία και η εξόντωση. Χρειάζεται η «νομιμοποίηση» δια μέσου της ενοχοποίησης για να μπορούν οι πολίτες, ως ένοχοι πλέον,  να δέχονται αδιαμαρτύρητα μέτρα και καταργήσεις ακόμα και στοιχειωδών δικαιωμάτων.
Η βάση και η ουσία της εκστρατείας ενοχοποίησης του πολίτη που «φοροδιαφεύγει» είναι ο έλεγχος και η επιβολή κάθε μέτρου που θα «νομιμοποιεί» την εξουσία να το επιβάλει.
Έτσι από την μια ψηφίζει φορονομους , επιβάλει φόρους, φόρους , φόρους, και από την άλλη ενοχοποιώντας τους πολίτες , που δεν έχουν πλέον χρήματα, με διαδικασίες εξπρές κατάσχει ότι τους βρει να κατέχουν.
 Για το νεοταξικο κράτος οι πολίτες – σκλάβοι δεν θα πρέπει να κατέχουν τίποτα και αν κατέχουν θα πρέπει να το αποστερηθούν , χωρίς κανένα δικαίωμα να αντισταθούν γιατί είναι «ένοχοι», βλέπετε έχουμε «κρίση»…
Τίποτα δεν  έγινε και δεν γίνετε  για την οικονομική «ανόρθωση» της χώρας.
Απλά, η προπαγάνδα  και η επιχειρηματολογία είναι η ίδια όσα χρόνια και αν περάσουν.
Όπως  οι κατοχικοί πρόθυμοι συνεργάτες έτσι  και αυτοί που κυβερνουν σημερα   «αγωνίζονται» με τον ίδιο ζήλο για τα συμφέροντα των κατακτητών και τα δικά τους.

Τα ανδρείκελα λοιπόν και οι προδοτικές τους κυβερνήσεις ποτέ δεν πεθαίνουν , ποτέ δεν περνούν στην αχρηστία, χρειάζονται πάντα για να επικυρώνουν με τις πράξεις τους την «νομιμότητα» των ενεργειών των     κατοχικών τοκογλύφων και κατακτητών.
Δεν υπάρχει βέβαια καμία πιθανότητα όσο υπάρχει αυτό το πολιτικό κατεστημένο, και αυτή η κυβέρνηση , να βγει η χώρα από την "κρίση".
Γι΄αυτό άλλωστε βρίσκονται στις θέσεις που τους έταξε η «μοίρα» και το «καθήκον» για την αρπαγή , την κλοπή, την καταλήστευση , χωρίς ποτέ κανείς να δώσει λόγο.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ελευθερώστε την Ελλάδα από τους δυνάστες της…
Μπορούν να σου επιβάλουν τα πάντα, φόρους, χαράτσια, και πάλι φόρους, και πρόσθετες εισφορές, και εσύ θα πρέπει να μαζεύεις μόνο για να πληρώνεις.
Δεν έχεις άλλη διέξοδο, και όταν δεν μπορείς πλέον να τα πληρώσεις, όταν γονατίζεις γιατί δεν τα βγάζεις πέρα, δεν έχεις άλλη διαφυγή ή πληρώνεις ή σε τσουβαλιάζουν.

Γι΄αυτό μην διαμαρτύρεστε, μην ελπίζετε σε καλύτερες μέρες, μην ονειροβατείτε ότι θα έρθει ανάπτυξη , μην τρέφετε αυταπάτες. Γι΄αυτό μην έχετε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά θα γίνει .

Ξέρουμε τι θέλουν, θέλουνε ολοένα και περισσότερα γι΄ αυτούς και ολοένα και λιγότερα για όλους τους άλλους. Το παιχνίδι έχει μόνο ένα σκοπό, να κρατήσουν τα δικά τους και να πάρουν και τα δικά μας.

Δεν υπάρχει κανένα κράτος και καμία πατρίδα, υπάρχει μόνο ένας μηχανισμός που σε ξεζουμίζει και σε κλέβει. Η «πατρίδα» είναι το άλλοθι που χρειάζονται για να νομιμοποιείται η κλοπή.

Αυτό που βλέπετε να λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια σας για μήνες τώρα δεν είναι αποτέλεσμα της «οικονομικής κρίσης» που μας πλασάρουν, αυτό που γίνεται είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας, και η επιβολή ενός άλλου μοντέλου ζωής και διακυβέρνησης.

Ξεχάστε τους πολιτικούς και τα κόμματα, αυτούς τους έβαλαν για να νομίζει ο «πληθυσμός» ότι έχει ελευθερία επιλογής, για να του καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι στο χέρι του η τύχη των πραγμάτων και οτι δηθεν μέσα σ΄αυτό το σύστημα οι αποφάσεις εξαρτώνται από τους πολίτες.

Και όμως ότι και να γίνει, όποιος και να βγει όλα παραμείνουν ίδια και όμοια γιατί απλούστατα δεν αποφασίζεις εσύ. Εσύ είσαι μόνο το άλλοθι για την «δημοκρατία» τους, για να κρατάει το παραμύθι σε καταστολή τον πληθυσμό.

Καμία όμως δύναμη δεν μπορεί να κρατήσει τις δυνάμεις της καταπίεσης και της επιβολής όταν ο λαός αντιδράσει.
Μας οδηγούν στα κάτεργα και μας επιβάλουν την εξόντωση συνειδητά και προσχεδιασμένα. Και όμως ο λαος δεν αντιδρά, δεν αντιδρά μαζικά συλλογικά συντονισμένα.

Αν το σύνολο των καταληστευμένων πολιτών δεν είναι πρόθυμο να κατέβει στους δρόμους , όχι σαν «αγανακτισμένοι» αλλά σαν κύμα ανατροπής και σύγκρουσης τότε δεν θα έρθει ποτε η ανατροπή γι΄ αυτά που σχεδίασαν και υλοποιούν.

Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει για να αποτρέψει την υποδουλωση και το ξεπούλημα της χώρας αυτό είναι η αντίδραση των πολιτών, η έμπρακτη και μαζική αντίδραση ότι δεν συμφωνούν οι πολίτες με την χρεωκοπία που οδηγούν την χώρα οι ταγοί της και οι πατρωνοι τους.

Τώρα οι πολίτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι παλεύουν για την επιβίωση τους, για την ίδια τους την ύπαρξη, και ο αγώνας πρέπει να είναι γενναίος και θαρραλέος μπροστά στον αφανισμό που οι συνεργάτες των τοκογλύφων θέλουν να επιβάλουν.


Αντισταθείτε με κάθε τρόπο στην νέα κατοχή που επιβάλουν τα πολιτικά φερέφωνα των ξένων και ιθαγενών οικονομικών και τραπεζικών συμφερόντων.

Οι Έλληνες πρέπει να πάρουν την χώρα τους πίσω, να επαναστατήσουν ζητώντας ελευθερία, δημοκρατία, διαφάνεια, ισότητα έναντι των νόμων, αξιοκρατία.
Οι πολίτες της χώρας αυτής πρέπει να επαναστατήσουν ενάντια στο κομματικό κράτος, στις ορδές των κομματικών στρατών, πρέπει να επαναστατήσουν ενάντια στην διαφθορά του δημόσιου τομέα που παράγει το κομματικό σύστημα για να τροφοδοτεί με χρήμα τους υποτακτικούς του που διορίζει στην δημόσια διοίκηση.


Έλληνες τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν σαν μοναδικό σκοπό να σας κάνουν σκλάβους, δίνοντας τον πλούτο της χώρας στα οικονομικά συμφέροντα , στο πολιτικό κατεστημένο του τόπου, και στους πάνα πρόθυμους υποτακτικούς του συστήματος που το υπηρετούν.

Έλληνες η ώρα είναι τώρα. Ελευθερώστε την Ελλάδα από τους δυνάστες της…


Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Οι ιδιοκτήτες …

 Για όλα υπάρχει μια αιτία . Μια αιτία είναι πίσω απ΄όλα όσα γίνονται και σπρώχνει τα πράγματα προς μια κατεύθυνση.
Δείτε για παράδειγμα την παιδεία  και τα χάλια της, δείτε πως κάθε φορά αυτή την παιδεία την υποβιβάζουν όλο και χαμηλότερα , της αφαιρούν τον όποιο διαμορφωτικό της χαρακτήρα στην σκέψη των νέων ατόμων και την καθιστούν απλή  εκπαίδευση, διαμορφώνοντας έτσι όχι σκεπτόμενους πολίτες αλλά εκπαιδευμένους υποψήφιους υπάλληλους , με πολλή  χαμηλή στάθμη.
Και μην νομίζετε ότι η κατάσταση αυτή υπάρχει περίπτωση να γίνει καλύτερη, θα γίνετε ολοένα και χειρότερη. Γιατί οι «ιδιοκτήτες» της χώρας αυτής δεν θέλουν καμία καλυτέρευση , καμία αναβάθμιση .
 Και μιλάμε για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της χώρας , για τις πραγματικά πλούσιες οικογένειες του τόπου  και για τις επιχειρήσεις που διαφεντεύουν τον τόπο μαζί με τους ξένους «προστάτες» τους . 
Αυτοί  παίρνουν τις σοβαρές αποφάσεις για την τύχη της χώρας και αυτοί ελέγχουν τις εξελίξεις των πραγμάτων.
Ξεχάστε τους πολιτικούς και τα κόμματα, αυτούς του έβαλαν για να νομίζει ο «πληθυσμός» ότι έχει ελευθερία επιλογής, για να του καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ότι είναι στο χέρι του η τύχη των πραγμάτων και οτι δηθεν  μέσα σ΄αυτό το σύστημα οι αποφάσεις εξαρτώνται  από  τους πολίτες.
Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει κανείς καμία ελευθερία επιλογής , αυτό που έχει ο «πληθυσμός» είναι ιδιοκτήτες, σ΄αυτους ανήκει,  χωρίς καμία μα καμία ουσιαστική δυνατότητα επιλογής.
Και αυτοί οι ιδιοκτήτες τα ελέγχουν όλα και τους ανήκουν όλα. Τους ανήκει η γη, τα σπίτια, οι χιλιάδες επιχειρήσεις των πολιτών, καθετί που υπάρχει στην χώρα είναι δικό τους ή το κάνουν δικό τους, με το καλό και αρκετές φορές με το κακό. Τίποτα στην ουσία δεν ανήκει στο πολίτη, έστω και εάν προσωρινά νομίζει ότι το κατέχει.
Οι «ιδιοκτήτες» τα κατέχουν  όλα και έχουν όσους θέλουν στο τσεπάκι τους , πολιτικούς, κυβερνητικούς, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους.   Τα πάντα δικά τους, όλα όσα  μπορούν να διαμορφώσουν την κατάσταση τα ελέγχουν .
Ελέγχουν τις επιχειρήσεις ενημέρωσης. Τις ελέγχουν για το τι θα πουν τι θα γράψουν τι θα «αποκαλύψουν», και  τι θα προβάλουν. Ελέγχουν την ροή των ειδήσεων, την ροή των γεγονότων , αυτοί καθορίζουν με τι πρέπει να ασχοληθείτε και τι θα παίξει στην επικαιρότητα.
Δημιουργούν τις συνθήκες που θέλουν και σας τροφοδοτούν με την «πληροφόρηση» που θέλουν.
Σας ελέγχουν, ξοδεύουν δισεκατομμύρια για να επιβάλουν αυτό που θέλουν , αυτό που τους συμφέρει, και σας το σερβίρουν ως «αναγκαίο» και «χρήσιμο»,  για την πατρίδα, για τους πολίτες, για το έθνος , για τα παιδιά σας, για το μέλλον και το παρόν σας και για την υφήλιο .
Και όμως ξέρουμε σε τι αποβλέπουν όπως και ξέρουμε  τι θέλουν, θέλουνε ολοένα και περισσότερα γι΄ αυτούς και ολοένα και λιγότερα για όλους τους άλλους.
Όπως επίσης ξέρουμε και τι δεν θέλουν.  Δεν θέλουν λοιπον ένα πληθυσμό που να αποτελείται από πολίτες με κριτική σκέψη . Δεν θέλουν πολίτες πληροφορημένους και ενημερωμένους πραγματικά,  δεν θέλουν άτομα με παιδεία και καλλιέργεια, αυτό δεν τους βοηθάει καθόλου, ούτε ικανοποιεί τους στόχους τους. Η κριτική σκέψη των πολιτών είναι ενάντια στα συμφέροντα τους.
 Δεν θέλουν ανθρώπους να σκέφτονται και να αναρωτιούνται γιατί το σύστημα αυτό τους ρίχνει ολοένα και περισσότερο στη μιζέρια και  στην εξαθλίωση , γιατί τους αποστερεί από αυτά που δικαιούνται, και που πλήρωναν για χρόνια για να έχουν μια σύνταξη.
Δεν θέλουν να αναρωτιούνται οι πολίτες τι έγιναν αυτά τα χρήματα που κατέβαλαν για να έχουν μια σύνταξη,  και γιατί αυτά τα χρήματα  «εξαφανίστηκαν» . Αυτό δεν το θέλουν, δεν θέλουν πολίτες που ρωτάνε και ελέγχουν .
Αυτό που θέλουν είναι υπάκουους εργάτες και υπάλληλους, φοβισμένους και υποτακτικούς.
Θέλουν ανθρώπους που θα δέχονται την «εργασία»που τους προσφέρουν, και θα είναι έξυπνοι μέχρι του σημείου που να κάνουν σωστά την δουλειά που τους δόθηκε  , έξυπνοι μέχρι του σημείου να χειρίζονται τα μηχανήματα ή να διεκπεραιώνουν άλλα καθήκοντα που απαιτεί το πόστο τους. Αλλά συγχρόνως τους θέλουν χαζούς  ώστε να αποδέχονται τις συνθήκες εργασίας που τους επιβάλουν , τους μισθούς πείνας που τους δίνουν , τις παροχές που τους κόβουν , και την σύνταξη που τους αποστερούν όταν έρθει η ώρα να τους την καταβάλουν.
 Ναι την σύνταξη που κάποιος πλήρωνε για να την πάρει όταν ερχόταν η ώρα, τώρα την θέλουν οι "ιδιοκτήτες" , τους ανήκει είναι δίκη τους , ανεξάρτητα αν με την δουλειά του ο πολίτης την πλήρωνε για χρόνια. Τώρα την θέλουν να την πάρουν . Και να το γνωρίζετε θα την πάρουν, μέχρι τελευταίου λεπτού,  για να την δώσουν στους τραπεζίτες φίλους τους που την έχουν περισσότερη ανάγκη από εσάς.
Αργά η γρήγορα θα τα πάρουν όλα , και ξέρετε γιατί;;; γιατί το μέρος αυτό τους ανήκει με ότι έχει επάνω του, με ότι αναπνέει και υπάρχει, όλα είναι δικά τους. Είναι σαν μια ιδιωτική και πολύ κλειστή λέσχη στην οποία εσείς δεν ανήκατε , ανήκουν μόνο οι «ιδιοκτήτες», γι΄ αυτούς τα προνόμια και αυτοί σας αποκλείουν από την συμμετοχή στο κλειστό αυτό κλαμπ της πραγματικής εξουσίας.
Το κλαμπ αυτό είναι αποκλειστικά για πολύ λίγους και εκλεκτούς, για τους «ιδιοκτήτες» και μόνο.

Κάθε στιγμή σας ελέγχουν και εσείς νομίζετε ότι είστε ελεύθεροι, κάθε στιγμή σας κατευθύνουν και εσείς νομίζετε ότι η «εξέλιξη» των πραγμάτων  εξαρτάται από την γνώμη και την ψήφο σας.
Κάθε στιγμή σας χτυπούν ελαφρά με «στοργή» στο κεφάλι, αλλά και με την βεβαιότητα ότι σας διαφεντεύουν ,  όπως κάνουν τα αφεντικά στα σκυλιά τους  και σας λένε τι να σκεφτείτε, πώς να νιώσετε ευτυχισμένοι ή δυστυχισμένοι, τι να αγοράσετε, πώς να διασκεδάσετε, τι να πιστέψετε , με τι να ασχοληθείτε, τι έχει σημασία και αξία,  τι είναι χρήσιμο και τι άχρηστο.
 Και εσείς το αποδέχεστε.
Ζείτε την ζωή σας με τις επιταγές τους,  ταυτίζεστε με τις υποδείξεις τους, με τις «κρίσεις» τους, με την ιδεολογία τους , με τις νέες τάξεις τους, με τους διαπλανητικούς και πολυπολιτισμικούς κόσμους τους, με τα πράσινα μπλε κόκκινα και μαύρα άλογα τους. Με τα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες τους, όλα τα δέχεστε, τα καταπίνετε αμάσητα και κανονίζετε την ζωή σας όπως αυτοί θέλουν .
Δέχεστε να σας κατευθύνουν και εσείς να είσθε σαν προγραμματισμένο μηχανάκι, εξαντλώντας την ελεύθερη «επιλογή» σας κάθε τέσσερα χρόνια για να «ψηφήσετε» το ίδιο απορρυπαντικό σε άλλη συσκευασία, και μετά να πάτε στον καναπέ σας για να απολαύσετε την βραδιά των εκλογικών αποτελεσμάτων και να ακούσετε τους «αναλυτές» που θα σας λένε τις χιλιοειπωμένες αναλύσεις τους.
Εκατομμύρια ψηφοφόροι , εργάτες, αγρότες, υπάλληλοι, επαγγελματίες, συνεχίζουν για χρόνια να ψηφίζουν και να νομιμοποιούν μια κάστα πολιτικάντηδων που όχι μόνο δεν εκπροσωπούν κανένα από τους ψηφοφόρους αλλά έχουν και εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα με εσάς , εκπροσωπούν τους «άλλους».
Ποια είναι άραγε τα συμφέροντα του ψηφοφόρου από το περιστέρι ή το βοτανικό και μπορούν να ταυτιστούν με τα συμφέροντα του δισεκατομμυριούχου πολιτικού που ο μπαμπάκας του  έδωσε το άνομα και την εκλογική πελατεία, την οποία πελατεία δημιουργούν οι ίδιοι οι πολίτες με τις ουρές τους  στα πολιτικά γραφεία .  
Πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη, ο Παπανδρέου, ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, η Παπαρήγα, ο Καρατζαφερης, ο Τσιπρας και τόσοι άλλοι νοιάζονται πραγματικά γι εσάς;;;
Νοιάζονται για εσάς που τους ψηφίσατε, για το αν έχετε δουλειά ή όχι, για το αν σας εκμεταλλεύονται ή αν πεθαίνετε;;; νομίζετε ότι νοιάζονται για το αν έχετε να φάτε ή αν έχετε να θρεψετε τα παιδιά σας ;;;
 Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν έχει ανάγκη να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα σας , άλλωστε άλλος κόσμος εσείς και άλλος κόσμος αυτοί. Τι κοινό μπορούν να έχουν αυτοί μ΄ έναν εργάτη στο πέραμα;;; και πως μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του μεροκαματιάρη το πολιτικό τζάκι ή  ο επαγγελματίας πολιτικός ;;;
Ο συνταξιούχος των 600 ευρω που αναρωτιέται για το ποιος μπορεί από αυτούς που του παίζουν να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του και τα δίκια του, στο τέλος επιλέγει έναν απ΄ αυτούς και τον  ψηφίζει. Ο  εργάτης των 750 ευρω  που ψηφίζει και έχει  την αφελή άποψη ότι ένα από αυτά τα κόμματα που του προβάλλουν μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επάξια.
 Η δημοκρατία σε όλο της το μεγαλείο, μια παράσταση φασουλήδων με σκοπό την άρνηση της πραγματικότητας, με σκοπό να διαγράψουμε τα πάντα από το μυαλό μας και να επικεντρωθούμε στον έναν ή στον άλλο που μας προβάλουν σαν μεσσία , εσύ αποφασίζεις, όλα είναι στο Χέρι σου, τι ψηφίζεις λοιπόν. Η δημοκρατία νίκησε.
Ο βουλευτής του Κολωνακίου, ο κομματικός παρατρεχάμενος, ο εγκάθετος «συνδικαλιστής», ο επαγγελματίας πολιτικός, ο εκπρόσωπος των πολυεθνικών, του κεφαλαίου, των συντεχνιών και πάει λέγοντας   μπορεί να εκπροσωπήσει τον βιομηχανικό εργάτη, τον υπάλληλο του γραφείου, τον μαγαζάτορα, και πάει λέγοντας. Ένα χαρμάνι «δημοκρατίας» και πανηγυριού  όπου το χάπενινγκ είναι ο σκοπός για να δώσει την ψευδαίσθηση ότι εσύ αποφασίζεις .
Και όμως ότι και να γίνει, όποιος και να βγει όλα παραμείνουν ίδια και όμοια γιατί απλούστατα δεν αποφασίζεις εσύ. Εσύ είσαι μόνο το άλλοθι για την «δημοκρατία» τους, για να κρατάει το παραμύθι σε καταστολή τον πληθυσμό.
Και όμως κάνεις δεν αναρωτιέται , δεν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός,  δεν τον επιτρέπει το «σύστημα» των ιδιόκτητων, δεν αναφέρεται πουθενά.
Πρέπει να αποδέχεσαι αυτά που σου δίνουν και να παλεύεις μέσα από αυτά να «αλλάξουν» τα πράγματα, χωρίς όμως ποτέ να αμφισβητης την αναγκαιότητα τους ,την πλάνη τους,  και  το σύστημα που σου δίνουν. Αυτό είναι υπεράνω πάντων και όλων , γιατί αυτό κρατάει τους ιδιοκτήτες στις καρεκλάς τους και γι΄αυτό πρέπει να αγιοποιηθεί.
 Ο τραπεζίτης που μιλάει στο όνομα της δημοκρατίας και του λαού, που νομοθετεί για το καλό του εργάτη  , του αγρότη, του υπαλλήλου. Και ο λαός που απαίδευτος και «πονηρός» αναζητά τις απολαβές του από το νταλαβέρι, θεσούλες και ρουσφέτια.
 Έτσι ένας ολόκληρος κόσμος πορεύεται μέσα από την  «πεπατημένη» της «δημοκρατίας» τους, οι βιομήχανοι να εκφράζουν την φτωχολογιά και να αποφασίζουν δημοκρατικά και μάλιστα με τις ψήφους της «φτωχολογιάς». Η «δημοκρατια» συνένωσε «ισότιμα» σε ένα κόμμα τον πλούσιο που εκπροσωπεί τον πόνο και τις αγωνίες του φτωχού.
Έτσι η  μόνη αλλαγή πρέπει να είναι τα πρόσωπα , και τα κόμματα, ίδια και απαράλλακτα,  διαδέχονται το ένα το άλλο στην εξουσία.
 Και όμως κανείς δεν φαίνεται να το προσέχει, και κανείς δεν φαίνεται να πολυενδιαφέρεται ότι τίποτα μέσα σ΄αυτό το αγγελικά πλασμένο σύστημα που περιθωριοποιεί και εκμηδενίζει το άτομο δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον πολίτη.
Γιατί αν υπήρχε κάτι σ΄ αυτό το κατεστημένο που έχουν δημιουργήσει, και μπορούσε  να εκπροσωπήσει τον πολίτη και τα συμφέροντα του πραγματικά, τότε το σύστημα αυτό μονομιάς θα είχε σπάσει, θα είχε διαλυθεί  σε χιλιάδες μικροσκοπικά κομματάκια που τίποτα δεν θα μπορούσε να τα ξαναενώσει.
Τίποτα στο σύστημα που μας δίνουν και το λένε «δημοκρατία», δικης τους εφεύρεσης «δημοκρατία» ,   δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον πολίτη και δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα εξ ΄ορισμου και κατασκευής του συστήματος,  γιατί αν υπήρχε οι ιδιόκτητες θα έβαζαν σε κίνδυνο τα δική τους συμφέροντα και την κυριαρχία τους.
Ένας ολόκληρος λαός, εξαιρούμενων των κομματόσκυλων και των παρατρεχάμενων, αναρωτιέται αν ο ενός η ο άλλος πολιτικός που μας τον παίζουν τα κανάλια και οι εφημερίδες των ιδιοκτητών μπορεί να τον σώσει, αν μπορεί να νοιαστεί για την χώρα, αν μπορεί να δώσει όραμα στο κόσμο, αν μπορεί να βάλει τάξη στο κομματικό κράτος, αν μπορεί να πατάξει την διαφθορά και την σήψη που η εξουσία παράγει.
Λησμονούν όμως όλοι ότι αυτά είναι τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκαν όλοι αυτοί και πάτησαν για να ανέβουν και να επιβληθούν. Πάνω στην συνδιαλλαγή πάτησαν, στην διαφθορά βασίστηκαν στο ρουσφέτι και το κομματικό κράτος για να επιβληθούν και να ανέβουν στην κομματική κλίμακα . Και ο αγώνας τους έγινε  για  να μοιράσουν την πίττα και να εκπροσωπήσουν επάξια τα συμφέροντα των ιδιοκτήτων.
Και όμως ο πολίτης πρέπει να τα παρακάμψει αυτά, πρέπει να δει με τα γυαλιά που του δίνουν, με τις λογικές που του επιβάλουν, με τα μικροσυμφέροντα που του έμαθαν να αποδέχεται και με τις διευκολύνσεις που αναζητά για την αντιπαροχή της υποτέλειας που δίνει.
Βλέπετε οι ιδιόκτητες γνωρίζουν πως για να ζήσεις το όνειρο που σου σερβίρουν πρέπει να κοιμάσαι.

Γι΄αυτό να είστε «χαρούμενοι» με ότι έχετε , να ευλογείτε το όνομα του «κυρίου» γι΄ αυτό το «εκπαιδευτικό» σύστημα που σας δώσανε, και να ευχαριστείτε το θεό που υπάρχει και αυτό για να σας οδηγεί όπου σας οδηγεί τελικά.
Όπως ακριβώς ευχαριστούσε ο σκλάβος για το ξεροκόμματο που του πετούσε ο αφέντης ύστερα από την δουλεία της μέρας,  ή όπως ευχαριστεί ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος για την αργομισθία που του παρέχουν τα πολιτικά αφεντικά του
.

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Το σχέδιο που εφαρμόζουν…

Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος.  Το πρόβλημα είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή αλλιώς το εξωτερικό ισοζύγιο, δηλαδή η διάφορα εισαγωγών εξαγωγών, και αυτή η διαφορά είναι σταθερά αρνητική.
Εισάγουμε περισσότερα από αυτά που εξάγουμε και δημιουργούμε αρνητικά ισοζύγια, που αν προσθέσουμε και τις μίζες, τα λαδώματα , τα φακελάκια και τα σχετικά θα πρέπει να βρούμε χρήματα να τα χρηματοδοτήσουμε, και η πηγή γι΄αυτό είναι ο δανεισμός.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με το ευρω η δυνατότητα της διολίσθησης του νομίσματος έχει εκλείψει, ένας παράγων που θα μπορούσε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και θα βοηθούσε στην αύξηση των εξαγωγών μας , που με την σειρά τους θα χρηματοδοτούσαν τις εισαγωγές.  
Έτσι λοιπόν τώρα  για να εισάγουμε, και να δίνουμε μίζες,  πρέπει να δανειζόμαστε αφού το εξωτερικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας , και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Το πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και η λύση του γρίφου για την ελληνική οικονομία. Κατ΄αρχην η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει στην  ζώνη του ευρω χωρίς να έχει παραγωγική βάση.
Τώρα καλείται να αυξήσει τις εξαγωγές της έναντι των εισαγωγών της για να μπορεί να παράγει πλούτο και να μην χρειάζεται να δανείζεται για να καλύπτει τα αρνητικά εξωτερικά ισοζύγια.

Αυτό που ζούμε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι η εγκληματικοτερη πολιτική που μπορεί να επιβληθεί σε μια χώρα και σε οικονομικούς όρους ονομάζεται εσωτερική υποτίμηση.
Πέφτουν δηλαδή οι ονομαστικές τιμές των μισθών, των προϊόντων και των υπηρεσιών για να μπορέσει η οικονομία, υποτίθεται,  να γίνει ανταγωνιστική, και από την μια να αυξήσει τις εξαγωγές, και από την άλλη λόγω φτώχειας του πληθυσμού να μειώσει τις εισαγωγές ώστε να πάμε σε θετικό ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Με λίγα λόγια κινεζοποιουνται οι Έλληνες και η χώρα.
Αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζεται  για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο και βέβαια από το ΔΝΤ και τους λοιπούς εταίρους.
Η μεγάλη ανεργία που θα αυξηθεί και άλλο για να φτάσει κάποια στιγμή στο 25% και 30% δεν είναι παράπλευρη απώλεια, είναι το ζητούμενο της πολιτικής αυτής . Χαράζουν δηλαδή την οικονομική πολιτική τους με βασικό στόχο την δραματική αύξηση της ανεργίας που θα έχει σαν επακόλουθο την μείωση των μισθών και των ημερομισθίων, και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελλήνων.
Έτσι με λιμοκτονούντες τους έλληνες εργαζόμενους έχουν μικρότερο κόστος παραγωγής  οι επιχειρήσεις και μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές, ενώ ο εργαζόμενος ξαναγυρίζει στην δεκαετία του 50 , χωρίς πια να μπορεί να αγοράσει βασικά πράγματα για την καθημερινότητα του.
Με αυτό το τρόπο γίνεται θετικό το εξωτερικό ισοζύγιο αφού οι εργαζόμενοι αμείβονται λιγότερο και καταναλώνουν λιγότερο, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν στη διατηρήσει ενός βασικού επιπέδου διαβίωσης.
Αυτό είναι το σχέδιο που υλοποιούν και κατά καιρούς το διανθίζουν αφού βλέπουν ότι δεν υπάρχει καμία αντίσταση από το πληθυσμό. Έτσι προσθέτουν φόρους, τέλη, ΦΠΑ, αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΚΟ κτλ.
Με αυτό το τρόπο μειώνουν ακόμα περισσότερο το εισόδημα του Έλληνα πολίτη, διατηρούν την γραφειοκρατία των δημοσίων υπαλλήλων που πάνω σε αυτή στηρίζονται, ενώ ξεζουμίζουν και άλλο τον λαο.
Ο στόχος λοιπόν είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων και της Ελλάδας , γι΄ αυτό βλέπετε καθημερινά να κατρακυλούν οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο, ενώ από την άλλη  αυξάνεται η ανεργία, πληθαίνουν οι κλειστές επιχειρήσεις , κτλ.
Αυτός είναι ο στόχος τους , αυτό είναι το σχέδιο το οποιο υλοποιούν, και προσβλέπουν όταν οι τιμές θα έχουν πια καταβαραθρωθεί τότε να εισρεύσουν και τα κεφάλαια των μαυραγοριτών για να αγοράσουν το πλούτο της χώρας.

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Ελευθερία μόνο μετά θάνατο…

εκτός και αν... ο ραγιάς ξεσηκωθεί.


Όπως δεν υπάρχει καμία τρομοκρατική απειλή και καμία αλ καιντα που από τις σπηλιές μπορεί να απειλεί υπερδυνάμεις,  έτσι και δεν υπάρχει και καμία «κρίση».
Το παραμύθι της τρομοκρατίας ήταν η αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του σχεδίου. Πρώτα επιβάλουν τρομονομους που σε δένουν χειροπόδαρα, για το καλό σου και την ασφάλεια σου, και δεν μπορείς να κουνηθείς, και ύστερα στο όνομα της «κρίσης» βάζουν «χέρι» στα χρήματα σου και  στη ζωή σου .
Έτσι όπως στο όνομα της «ασφάλειας» κάνεις δεν μπορεί να μιλήσει, τώρα στο όνομα της κρίσης όλοι δέχονται, ακόμα, το ξεζούμισμα.
Αυτό άλλωστε είναι και το βαθύτερο νόημα της «κρίσης», η κλοπή.
Έτσι αφού επιβάλουν στο όνομα της αδηφάγου «κρίσης» φόρους, μετά έρχονται τα παπαγαλάκια τους και ρωτάνε γιατί δεν μαζεύονται οι φόροι αυτοί .
Το ξεζούμισμα και η αδυναμία του σύγχρονου ραγιά να αντεπεξέλθει δεν ενδιαφέρει τους πασάδες και τους βεζίρηδες της εξουσίας, ποτέ άλλωστε δεν τους ενδιέφερε.
Αυτό που μετράει είναι τα γρόσια που πρέπει να μαζέψουν οι τοπικοί κοτζαμπάσηδες και να τους τα παραδώσουν,  αφού πρώτα βγάλουν και το κατιτί τους για τον δικό τους κόπο.
  

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Αναστολή πληρωμών ΤΩΡΑ…


Η βιώσιμη λύση για την Ελλάδα ήταν και είναι μια και μόνο μια , 6μηνη αναστολή πληρωμών για αναδιαπραγμάτευση του χρέους, και αν δεν ευοδωθούν οι στόχοι  τότε Θα μπορούσε η Ελλάδα να κήρυττε στάση πληρωμών και να επαναδιαπραγματευόταν το χρέος της με κάθε έναν από τους πιστωτές της , με ξεχωριστή αξιολόγηση για το κάθε ομόλογο, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο διάρκειας, το ύψος επιτοκίου, τους τόκους που πήραν οι δανειστές, προμήθειες που δώσαμε κτλ.
Κάθε πιστωτής και κάθε ομόλογο θα αξιολογείται  ξεχωριστά.
Αντ’ αυτού τώρα έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο δανειστών που το αποτελούν η ΕΚΤ , που αγοράζει τα τοξικά ομόλογά από τις εμπορικές τράπεζες, και το ΔΝΤ , καθώς και η Ε.Ε. που δίνει τα "δάνεια" για να μετατραπούν τα ελληνικά ομόλογα σε ενυπόθηκα δάνεια. Και όμως η λύση του προβλήματος είναι ακόμα εφικτή.


Δεν υπάρχει βέβαια καμία πιθανότητα όσο υπάρχει αυτό το πολιτικό κατεστημένο, και αυτή η κυβέρνηση , να γίνει αναστολή πληρωμών.
Η κάθε εκφοβιστική ενέργεια, πάντα με την έλευση της «τρόικας», γίνετε με μόνο σκοπό να σπείρει την ανασφάλεια και τον φόβο στους πολίτες για να αποδεχτούν και άλλους φόρους και άλλες «θυσίες».
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μας αφήσουν να πτωχεύσουμε πριν το 2013 . Πρέπει  πρώτα να μας δώσουν, έστω και δια της βίας τα «δάνεια» τους, για να αποπληρωθούν τα ομόλογα που κατέχουν  οι τράπεζες τους και ύστερα , όταν δεν θα αποτελούν κίνδυνο τα ελληνικά ομόλογα μιας και θα έχουν γίνει ενυπόθηκα δάνεια, να μας τελειώσουν οριστικά.  
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε, για να καταλάβει κάποιος την αναγκαιότητα της  χορήγησης των «δανείων» για την  σωτηρία των τραπεζών, ότι το 39% των κεφαλαίων της τράπεζας  Dexia   είναι επενδυμένα σε ελληνικά ομόλογα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κεφαλαίων της γερμανικής Commerzbank  ανέρχεται στο 27%.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν  γιατί τα δάνεια αυτά πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα για να σωθούν οι τράπεζες αυτές.
Οπότε ένας στους δυο κερδίζει, και ο χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα.