Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Κάθε κατοχή έχει και τους δοσίλογους της…

Το διάγγελμα ενός αλλού «Πρωθυπουργού»…

Δεν είναι σημερινή εφεύρεση η «σωτηρία» με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Έρχεται από παλαιά και την επικαλούνται όλοι όσοι συνεργάζονται με τις «δυνάμεις του σκότους» για να δικαιολογήσουν την προδοσία τους.

Πάντα η «σωτηρία» προϋποθέτει σκληρές μέχρι στράγγισις αίματος αποφάσεις των εθνοσωτήρων για το «καλό» του λαού που δεν μπορεί να γνωρίζει και δεν ξέρει.

Έτσι στο όνομα ενός λαού που έχει χάσει την ικανότητα να σκέπτεται και να κρίνει έρχεται ο «σωτήρας» που βάζοντας το προσωπικό του συμφέρον στην υπηρεσία των αφεντικών επιβάλει με κάθε τρόπο την «σωτηρία» της πατρίδος και την εκτέλεση των πολιτών.

Διαβάστε με προσοχή ένα άλλο διάταγμα ενός αλλού πρωθυπουργού μερικές δεκαετίες πριν, διαβάστε τι έλεγε , και εκείνος προσπαθούσε να «σώσει» και μάλιστα έλεγε «ότι η τύχη είναι στα χεριά μας». Τρομακτική ομοιότητα είναι αλήθεια με  τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα.«Ελληνες,
»Αι δυνάμεις του Αξονος απεφάσισαν την διά συντόνου και μεγάλης ολκής στρατιωτικής δράσεως εκκαθάρισιν της χώρας μας από τας λυμαινομένας αυτήν συμμορίας, αι οποίαι καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται είτε από υπούλους και εχθρικάς ξένας προπαγάνδας, είτε από επικινδύνους υπονομευτάς του διέποντος ημάς κοινωνικού καθεστώτος, είτε από κοινούς κακοποιούς, είτε ακόμη από άφρονάς τινας ανευθύνους παράγοντας παρασυρθέντας και εμπνεομένους από εκείνους οι οποίοι, εν ευμαρεία και ασφαλεία ζώντες, αδιαφορούν διά τον όλεθρον που επαπειλεί ανά παν λεπτόν τους ελληνικούς πληθυσμούς και συνεπώς αυτήν ταύτην την ελληνικήν φυλήν.
»Παν ό,τι απέμεινεν εκ του πλούτου της Ελλάδος μετά ένα αδικαιολόγητον πόλεμον, καταστρέφεται ανοικτιρμόνως. Δημόσια γραφεία, δικαστήρια, ταμεία, εφορείαι, σταθμοί Χωροφυλακής μεθ' όλων των αρχείων των, εγκληματικώς πυρπολούνται.
»Δεκάδες εκατομμυρίων του Δημοσίου, των Τραπεζών, των ιδιωτών ληστεύονται υπό ενόπλων συμμοριών. Τρόφιμα στελλόμενα κατόπιν ατρήτων κόπων και θυσιών, εις την ύπαιθρον προς τροφοδοσίαν του πεινόντος ελληνικού λαού δημεύονται και διαρπάζονται.
»Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και άνδρες ιδία της Χωροφυλακής, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων αγρίως δολοφονούνται.
»Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις, Σιδηροδρομικαί συγκοινωνίαι, σιδηροδρομικόν υλικόν, γέφυραι και ολόκληρα ακόμη οδικά δίκτυα, ανατινάσσονται εις τον αέρα.
»Ουδεμία καλλιέργεια της γης δύναται να γίνη, των γεωργών δικαίως διατελούντων εν απογνώσει συνεπεία της αναρχίας.
»Φιλήσυχοι αγρόται, μη εξαιρουμένων των γυναικών και των παίδων, απανθρώπως κρεουργούνται. Τέλος ολόκληρα χωρία, χθες ακόμη εν γαλήνη διαβιούντα, μεταβάλλονται προς χάριν των ενόπλων αυτών εις τέφραν και ερείπια, οι δε κάτοικοί των φεύγουν έξαλλοι εκ τρόμου προς τα όρη, όπου ευρίσκουν τρομερόν εκ κακουχιών και πείνης θάνατον. Ιδού το έργον της Ε.Α.Μ. και των συγγενών της οργανώσεων.
»Εχων πλήρη αντίληψιν των τρομακτικών κινδύνων εις τους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι αγροτικοί πληθυσμοί μας μετά τη δημιουργηθείσαν τοιαύτην κατάστασιν και την απόφασιν των στρατευμάτων κατοχής να θέσουν δι' αμέσου ενεργείας οριστικόν τέρμα εις αυτήν, εθεώρησα επιβεβλημένον εις εμέ καθήκον να προέλθω εις συνεννοήσεις μετά των Αρχών των Δυνάμεων του Αξονος, όπως αι συνέπειαι της εκκαθαριστικής δράσεως μη πλήξουν τους τόσον ήδη δοκιμαζόμενους φιλήσυχους, αλλά δυστυχείς κατοίκους της υπαίθρου.
»Αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι δεινόν διεξάγουν πόλεμον, δεν εδίστασαν νέον να δώσουν δείγμα της προς τον νομιμόφρονα και φιλήσυχον ελληνικόν λαόν συμπαθείας των και να παράσχουν μεγαλοφρόνως αμνηστείαν, εις εκείνους οι οποίοι εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον, ήτοι μέχρι της 24ης ώρας της 20ής Μαΐου 1943, θέλουν υπακούσει εις την πρόσκλησιν των στρατευμάτων κατοχής.
»Καλώ συνεπώς τον λαόν της υπαίθρου να συμμορφωθή προς τους εις τας προκηρύξεις των Αρχηγών των στρατευμάτων Κατοχής τιθεμένους όρους και υπευθύνως δηλώ ότι εφ' όσον θέλουν γίνει σεβαστοί οι όροι ούτοι, ουδένα απολύτως κίνδυνον θα διατρέξη.
»Οι ένοπλοι, οι οποίοι εντός της ταχθείσης προθεσμίας θα προσέλθουν και θα παραδώσουν τα όπλα των, θα τύχουν ανεπιφυλάκτως αμνηστείας.
»Οι κάτοικοι των πόλεων, των κωμών και των χωρίων της υπαίθρου, οι οποίοι θα επανέλθουν εις τας εστίας των, εκείνοι οι οποίοι δε θα εγκαταλείψουν αυτάς κατανοούντες ότι τα Στρατεύματα Κατοχής εκτελούν απολύτως έργον προστασίας αυτών έναντι των εγκληματικώς, κατ' αυτών κυρίως δρώντων ενόπλων, ουδέν έχουν να πάθουν.
»Υπόσχομαι ακόμη ότι, εάν τηρηθούν πιστώς οι όροι τους οποίους θέτουν αι δυνάμεις του Αξονος, θα δυνηθώμεν τη βοηθεία αυτών να επισιτίσωμεν τους πεινώντας αγροτικούς πληθυσμούς και να παράσχωμεν πάσαν περίθαλψιν εις τους αστέγους και τους πάσχοντας εξ αυτών και ότι οι αγρόται τη προστασία των Στρατευμάτων Κατοχής θα δυνηθούν εν ασφαλεία να συνεχίσουν την διακοπείσαν ήδη καλλιέργειαν των αγρών των και να επανέλθουν εις τα ειρηνικά των έργα εν γένει.
»Ελληνες,
»Υπενθυμίζω εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Αξονος, καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν όλας τας συνεπείας και τας βαρείας υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πάσαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνικόν λαόν συμπάθειάν των.
»Μη λησμονείτε ότι διά γενναίας χειρονομίας των ηγετών της Γερμανίας και Ιταλίας ο ελληνικός στρατός αφέθη ελεύθερος, μη θεωρηθείς αιχμάλωτος πολέμου.
»Μη λησμονείτε ότι ο ελληνικός λαός τελείως εγκαταλελειμμένος και αποκεκλεισμένος πανταχόθεν, θα κατεδικάζετο εις ομαδικόν εξ ασιτίας θάνατον, αν μη, παρ' όλας τας τρομακτικάς δυσχερείας και παρ' όλα τα εγκληματικά σαμποτάζ, επεσιτίζετο η χώρα μας, εκ του υστερήματός των, υπό των Δυνάμεων του Αξονος ως και αν δεν διευκόλυνον αύται τη μεταφοράν δι' ουδετέρων ατμοπλοίων, φορτίων απαραιτήτου διά την Ελλάδα σίτου και άλλων ειδών.
»Μη λησμονείτε ότι δεν εδίστασαν αύται και εμπειρογνώμονας ακόμη να στείλουν εις τη χωράν μας, διά να σώσουν τον ελληνικόν λαόν από τον εκφυλισμόν εκ της πείνης, ότε είδον την τρομεράν τραγωδίαν του χειμώνος του 1941.
»Ελληνες,
»Εις χείρας μας έγκειται η σωτηρία μας. Μη ακούετε την ύπουλον φωνήν των επικινδύνων εχθρών μας, των λύκων οι οποίοι έρχονται εν σχήματι προβάτων.
»Ακούσατε την φωνήν μου, φωνήν ειλικρινούς πατριωτισμού, φωνήν τιμίας ελληνικής συνειδήσεως και βοηθήσατε να σώσωμεν όλοι μαζί την Μεγάλην και Αγαπητήν μας Πατρίδα και την Ελληνικήν Φυλήν.
»Εν Αθήναις τη 5 Μαΐου 1943.
»ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ».

Όπως διαβάζετε και παραπάνω από το διάγγελμα του δοσίλογου πρωθυπουργού και εκείνος τον πατριωτισμό του επικαλείτο και την τίμια ελληνική συνείδηση και την αγάπη του στην πατρίδα, γι΄αυτό άλλωστε και συνεργάστηκε με τους κατακτητές, γιατί η «πατρίδα» είναι πάντα το πρόσχημα για κάθε προδοσία.    

 Τότε ήταν τα Τάγματα Ασφαλείας που «προστάτευαν» το λαο και έκαναν «αναγκαία» την παρουσία τους για την προστασία πάντα του λαού της υπαίθρου και όχι μόνο , και την πάταξη της τρομοκρατίας. Ηταν βλέπετε οι «εγγυητές» τα τάγματα ασφαλείας της «ομαλής» καταδυνάστευσης και κατοχής του λαού και της χώρας, χωρίς την απειλή των  «τρομοκρατικών» επιθέσεων .
Σήμερα εξελιχθήκαμε , είμαστε πια  «πολιτισμένοι», έχουμε τα ΜΑΤ , πάντα τα είχαμε άλλωστε, να μας προστατεύουν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων, των τελών και των χαρατσιών που επιβάλουν δια την «σωτηρία» της χώρας βεβαίως.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η προπαγανδιστική (κατα)χρήση λέξεων και εννοιών όπως δημοκρατία πατρίδα, λαός, σοσιαλισμός, θρησκεία, αμαρτία κλπ είναι ένα πράμα. Οι έννοιες αυτές, καθεαυτές δεν ...ευθύνονται, ούτε βεβαίως βοηθάει σε τιποτα να τις ...εξαφανίζουμε διότι έχουν την ταση να επιστρέφουν ενισχυμένες ! Ρώτα Στάλιν, Χίτλερ και Μακάρθυ να σου πουν. Αυτοί ξέρουν...
Σημ. Ουτε η διαβρωτική παντοδυναμία των ΜΜΕ αλλάζει κάτι σ' αυτό. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται πως όταν ο γιωργάκης λέει πατρίδα έχει την παραπλήσια αξία με τη χρήση της λέξης από το Ράλλη